ที่ดินป่นหินนิดน่อย ควรปลูกพืชอะไรดีคับ

ที่ดินป่นหินนิดน่อย ควรปลูกพืชอะไรดีคับ

1 Like

ที่ดินป่นหินนิดน่อย ควรปลูกพืชอะไรดีคับ

1.ปลูกอะไรก็ได้ครับ ถ้ามีน้ำให้ตลอดปี
2.ก่อนปลูกพืชควรเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ก่อน
3.ทำการปรับปรุงดินใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน
4.ปลูกพพืชไถกลบ เช่นปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพร้า 2ครั้งก่อนเพื่อช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
5.วางแผนการปลูกพืชตามที่เราชอบและถนัดสอดคล้องความต้องการของตลาดและสภาพอากาศด้วย

1 Like