วันนี้แดดดีมาหว่านข้าวกัน

วันนี้แดดดีมาหว่านข้าวกัน https://stream.mux.com/01RfdTf6bN5SWW9DaDYGGyTFQN6ZD2xkn01dgAVbtKZ38.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/0ap1zvtfad.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=WcnDIt6wLL3KFb026xxEu4mhluyONhRH7e00dxSmcpDwo

2 Likes