มันสำปะหลัง พันธุ์เดิมไม่ควรปลูกซ้ำกันเกิน 2 ครั้ง ในแปลงเดิม ***เรื่องจริงหรือป่าวครับ***

มันสำปะหลัง พันธุ์เดิมไม่ควรปลูกซ้ำกันเกิน 2 ครั้ง ในแปลงเดิม
เรื่องจริงหรือป่าวครับ

2 Likes

เรื่องนี้ไม่จริงครับ เรื่องนี้อยู่ที่การวิเคราะห์ดิน เตรียมและปรับปรุงดินก่อนทำการปลูก
การใช้ท่อนพันธ์ุปราศจากโรคแมลง

1 Like

ถ้าตามทฤษฏี ใช่ค่ะ เพราะ ๒ ปี จะมีการสะสมของโรคไว้พอสมควร โดยเฉพาะโรคทางดินทั้งหลาย แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการจัดารที่ดี ก็สามารถปลูกได้ตลอดไป และสามารถควบคุมปัญหาศัตรูพืชได้ เช่น
๑.เมื่อเก็บผลผลิตมันสำปะหลังแล้ว เก็บเศษซากพืชที่หลงเหลืออยู่ออจากแปลงให้หมด
๒. ปลูกพืชอื่นหมุนเวียน โดยเลือกพืช ที่ไม่มีปัญหาทางดินเหมือนกับมันสำปะหลัง
หรือ ปลูกพืชบำรุงดิน เช่นถั่วเขียว หรือ ปอเทือง และไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด หรือ
๓. ไถดินตากแดด สัก ๒-๓ ครั้ง โดยในการเว้นช่วงนั้นต้องไม่ปล่อยให้มีวัชพืชงอก
๔. ก่อนปลูกประบปรุงดินด้วยปูนขาว และ ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก นอกจากนั้นอาจจะเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ไปด้วย

ทำอย่างนี้ทุกครั้งที่ปลูกพืชหลัก ก็จะสามารถใช้พื้นที่ได้ตลอดไป

1 Like