ยาที่ใช้ฆ่าหญ้าในนาข้าวหว่านแห้งควรใช้ยาอะไรดี

ยาที่ใช้ฆ่าหญ้าในนาข้าวหว่านแห้งควรใช้ยาอะไรดี

หญ้าใบแคบใช้โพรพานิล โพรพานิล+ไทโอเบนคาร์บ หรือฟีโนซาฟอบ ฟลูอะซิฟอบ
หญ้าใบกว้างใช้ 2,4-ดี แต่ควรใช้ช่วงข้าวอายุต่ำกว่า 20วัน และหญ้าต้นเล็กมีใบจริง 3-5ใบ