ได้มีที่ดินโยมถวาย เป็นสวนลิ้นจี่ 8ไร่ เชิงเขา ลาดเอียงเล็กน้อย บ้านหัวฝาย ต.ปิงโค้ง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีแม่น้ำฝาง

ได้มีที่ดินโยมถวาย เป็นสวนลิ้นจี่ 8ไร่ เชิงเขา ลาดเอียงเล็กน้อย บ้านหัวฝาย ต.ปิงโค้ง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีแม่น้ำฝางไหลผ่าน ต้องการจะสร้างสำนักสงฆ์แบบสวนป่า เน้นไม้ผลแบบมี
ร่มเงา เก็บเกี่ยวผลผลิตรายได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่เน้นการก่อสร้างอาคารสถานที่ ทำคล้ายๆสวนพรรณพันธุ์ พอจะมีใครแนะนำอาตมาได้ไหม อาตมาไม่รับเงิน ไม่รับถวายการสร้างอาคาร สถานที่ แต่หากใครจะช่วยเหลือในการปลูกไม้ผลที่คละชนิด ให้มีผลไม้ หรือพืชพันธุ์บริโภคเองทั้งปี ส่วนเกินช่วยเหลือชาวบ้าน ที่จะได้ทั้งการปฏิบัติธรรม ได้มีอาหารบริโภค หรือส่วนเกินเป็นรายได้เขาเอง โดยทางสำนักสงฆ์แห่งใหม่นี้ ไม่รับเงิน ไม่ใช้ไฟฟ้าหลวง เน้นสวนป่าแบบพรรณพรรณ และธรรมะแนวพระอาจารย์พุทธทาสและปฏิบัติเข้มอย่างหลวงปู่มั่น ขอคำแนะนำจากท่านผู้รู้ทั้งหลายด้วย เพราะวัดสมัยนี้เน้นการสร้างถาวรวัตถุสวยงามอลังการเกิดประโยชน์น้อยมาก ความสวยงามไม่พิจารณาเป็นกิเลส

7 Likes

ต้องใช้เงินบ้างถึงทำได้ครับ

ผมคิดว่าต้องทำเป็นสวนผสมครับ ให้มีพืชผักก่อนเพราะอายุเก็บเกี่ยวสั้น 30-60วันก็สามารถเก็บขายได้ เน้นปลูกหลากหลายเพื่อเก็บขายสร้างรายได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีครับ ไม้ผลถ้าปลูกใหม่และไม่ได้ปลูกเชิงการค้าหรือปล่อยให้โตเองตามธรรมชาตินี่อาจจะ5ปีขึ้นไปกว่าจะเริ่มติดลูก ไม่นับเรื่องโรคและแมลงรบกวนนอีก การขายผลผลิตแล้วเอาเงินมาพัฒนาจะกินระยะเวลานานมากครับ ยกเว้นทำเป็นสวนเชิงการค้าที่มีการดูแลรักษาและจัดการสวนอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดและจะได้เงินมาพัฒนาเร็วและมากกว่าระบบสวนป่าครับ ได้อย่างเสียอย่างครับ ไม้ผลที่เชียงใหม่ก็เห็นจะมีลำไย ส้ม มะม่วง อะโวคาโด้

อาตมาตั้งใจจะไม่ใช้เงินจริงๆ ไม่ขายด้วย แต่ถ้าโยมเขาจะขายก็ไม่ขอรับเงิน แต่ก็อาจจะให้โยมเขาดูแลสวนป่า ตอนนี้สวนนี้มีโยมเขาเช่าจากเจ้าของเดิม ก็ให้เขาดูแลต่อไป แต่ไม่รับค่าเช่าเป็นเงิน แต่ให้เขาดูแลและปลูกไม้ผล ไม้ผลป่าคละชนิดเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถบริโภคทุกฤดูกาล เราต้องอดทนที่จะต้องใช้เงินในการพัฒนาสวน แบบใช้เงินนั้นสำหรับสวนโยมทั้งหลายที่ ำเพื่อรายได้

1 Like