อยากทราบวิธีปลูกสะเดาทวายได้ผลตลอด

อยากทราบวิธีปลูกสะเดาทวายได้ผลตลอด

1 Like

เท่าที่ทราบสะเดามันทะวาย ไม่ได้ออกดอกทะวายตลอดทั้งปีเพียงแต่ออกก่อนฤดูกาล

การปลูกสะเดาทะวาย
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง30-40 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 6X6, เมตร
5. การปลูก ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0 กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าสะเดาประมาณ 1 นิ้ว
6.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
7 ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
8.หลังปลูกรดน้ำให้โชก วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
9.ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
ปุ๋ยทุเรียนเล็ก มีดังนี้
9.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
9.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0+26.5CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้
9.3 อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน แมงนีเซี่ยม เหล็กและสังกะสี ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
10.การให้ปุ๋ยควรทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่า และปุ๋ยเคมีไปพร้อมกับการพรวนดินจากชายพุ่มตกเป็นวงแหวนกว้าง 30 เซนติเมตรเพื่อให้ปุ๋ยคลุกเคล้าไปในเนื้อดิน เสร็จรดน้ำตามทันที ส่วนธาตุรองให้ฉีดพ่นทางใบ +ปุ๋ยทางใบสูตรเสมอ
11.การให้ปุ๋ยชักนำการสร้างดอก ช่วงปลายฝน ให้ปุ๋ย8-24-24 +ธาตุรอง/เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี