ผมยากปลูกไผ่เลี้ยงต้องทำอะไรคับ

ผมยากปลูกไผ่เลี้ยงต้องทำอะไรคับ

1 Like

ผมยากปลูกไผ่เลี้ยงต้องทำอะไรคับ

การปลูกไผ่เลี้ยง
1การเตรียมพื้นที่ปลูก
1.1) ส่งตรวจวิเคราะห์ดิน
1.2) ปรับพื้นที่ และโครงสร้างดิน โดยไถพรวน ปรับระดับ พื้นที่ลาดเอียงน้อยให้ทำทางน้ำไหล ป้องกันการพังทะลาย หากลาดเทมากให้ทำเป็นแปลงขั้นบันได ที่ราบทำร่องเนินหลังเต่าหรือยกโคก กว้าว3 เมตรสูง 40 เซนติเมตรขณะปรับเติมปุ๋ยคอกไปเลย พร้อมกับไถพรวน
อัตรา 1.5-2.0 ตันต่อไร่
การกำหนดระยะ ไผ่เล็ก ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ระยะปลูก 4X4 เมตรขึ้นกับความสมบูรณ์ของดิน ดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกห่าง
ขนาดหลุมปลูก 50X50X50 เซนติเมตร ผสมดิน กับหินฟอสเฟต 300กรัม+ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม
2การให้ปุ๋ย
2.1.ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่ ใส่ต้นฤดูฝนและ ทุกๆปี
2.2.ปุ๋ยเคมี 15-15-15+15-0-0+26.5CaO อัตรา 50 -100 กิโลกรัม/ไร่ช่วง 1-2ปี 3-5ปีให้ 100-200กิโลกรัม/ไร่ อัตราที่สามารถปรับให้เหมาะกับการเติบโต ต้นเล็กให้ในปริมาณน้อย และค่อยๆเพิ่ม ควรแบ่งใส่ปีละ2-3ครั้ง (ต้น-กลาง- ปลายฝน)
3.การให้น้ำ สม่ำเสมอ
4.การกำจัดวัชพืช สม่ำเสมอ
5.ศัตรูสำคัญ หนอนไชหน่อ และเพลี้ยแป้ง