ดินกรวดดินหินปลูกมันสำปะหลังไบเหลืองไบไหม้ขาดสารอาหารอะไร

ดินกรวดดินหินปลูกมันสำปะหลังไบเหลืองไบไหม้ขาดสารอาหารอะไร

ดินกรวดดินหินปลูกมันสำปะหลังไบเหลืองไบไหม้ขาดสารอาหารอะไร

ดินกรวดและดินหินเก็บธาตุอาหารไ่ม่อยู่ ทำให้มันสำปะหลังขาดอาหาร
การแก้ไข
1.ควรเพิ่มปริมาณปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
2.การใส่ปุ๋ยเคมีควรให้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง หรือ ผสมไปกับปุ๋ยคอกเพื่อปุ๋ยคอกจะช่วยจับปุ๋ยเคมีไว้

3 Likes

ขอบคุณค่ะ