มีข้อมูลการเลี้ยงด้วงสาคู จนถึงศัตรูของด้วงสาคูไหมคะ หรือแค่พืชผัก-ผลไม้ยืนต้นอย่างเดียว

มีข้อมูลการเลี้ยงด้วงสาคู จนถึงศัตรูของด้วงสาคูไหมคะ หรือแค่พืชผัก-ผลไม้ยืนต้นอย่างเดียว

ศัตรูตัวร้ายของพืชตระกูลปาล์ม