อยากทราบเรี่องราวเกื่ยวกับโกโก้และสะตอมากๆเลยครับ

อยากทราบเรี่องราวเกื่ยวกับโกโก้และสะตอมากๆเลยครับ

1 Like

1.สะตอและโกโก้เป็นไม้ในเขตร้อนชื้นทั้งคู่ สะตอและโกโก้สามารถปลูกร่วมกัน
2.สะตอปัจจุบันมีทั้งสายพันธ์ุ ทะวายต้นเตี้ย เก็บเกี่ยวง่าย

การปลูกสะตอ
ต้องมีความชุ่มชื้นสูง
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 40 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3เมตร หรือยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, เมตร
5.ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300-500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าทุเรียนประมาณ 1 นิ้ว
6.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสงปักไม้ยึดลำต้น
7. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
8.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
9.ป้องกันจัดโรคและแมลง
10ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
ปุ๋ยสะตอเล็ก มีดังนี้
10.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
10.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ17-17-17หรือ 16-16-16+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
11. การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเตี้ย เพื่อให้สะตอเตี้ยหลังปลูกไปแล้ว 1ปี ที่ระดับ 1.0และ 2.0และ3.0โดยรวมมีความสูงไม่เกิน 5.0เมตรทุเรียนต้นเตี้ย ง่ายต่อการจัดการ เก็บฝัก
12ทำการเสริมราก หลังลำต้น ประมาณ 1นิ้วทำการเสริมรากด้วยต้นเหรียง 3 ราทำทีละราก เพื่อให้ออกฝักเร็ว

ส่วนโกโก้สามารปลูกแซมสะตอได้เลย

การปลูกโกโก้

1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
4.ทำแปลงปลูกเป็นโคกสูง30-40เซนติเมตร กว้าง3เมตรเพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากโกโก้สามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
4.2ปลูก ระยะ3X3 เมตรหรือผันแปลตามไม้ใหญ่หรือ 3X2.8เมตร
4.3หลุมปปลูก 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300กรัม ปุ๋ยคอกเก่า5กิโลกรัมกับดินหน้า 2/3ของหลุม.ถอดภาชนะปลูก ตัดปลายรากขดเล็กน้อย กลบดินท่วมดินเดิม ปักไม้ยึดลำต้น พลางแสง รดน้ำทันที
5.พันธ์ุลูกผสมอัพเปอร์อเมซอน ลูกผสมชุมพร 1-
6.การให้ปุ๋ย
6.1 ควรใส่ปุ๋ยคอกเก่าปีละ 1ครั้ง
6.2หลังปลูกไปแล้ว ประมาณ 1เดือน ให้ปุ๋ยเคมี 16-16-16 หรือ 17-17-17+15-0-0+26.5CaO +แคลเซี่ยม-โบรอน ในปปีที่1-2
6.3สำหรับปี 3-4
1)ให้ปุ๋ยเคมีบำรุงต้น17-17-17+15-0-0+26.5CaOอัตรา 600-750 กรัม/ต้นเสริมด้วยธาตุรอง/เสริม
2)ช่วงก่อนออกดอก ให้ปุ๋ยเคมี8-24-24อัตรา 600-750 กรัม/ต้น +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
3)ให้ปุ๋ยเคมีช่วงติดผลแล้ว12-12-17+2Mgหรือ13-13-21อัตรา 600-750 กรัม/ต้น+ แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
6.4สำหรับปีที่5ขึ้นไปให้ปุ๋ยอัตรา 1 กิโลกรัม/ ต้น/ปี
7.การให้น้ำสม่ำเสมอ ยกเว้นฝนตก
8.ศัตรูพืชที่สำคัญ ด้วงกุหลาบ กัดกินใบอ่อน มวนโกโก้เจาะผล และโรคผลเน่า

1 Like