มีที่เปล่า ดินร่วน/เหนียว/ออกลูกรังด้วย หน้านี้ปลูกอะไรดีครับ

มีที่เปล่า ดินร่วน/เหนียว/ออกลูกรังด้วย หน้านี้ปลูกอะไรดีครับ

อยากให้ยอมเสียเวลาปรับปรุงดินก่อน ลงปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก คลุกดินหน่อย ดินจะดีแล้วปลูกได้เยอะเลย