ปลูกทุเรียนดินทรายใด้ใหมครับผมปลูกทีไรตายทุกทีเลยถ้าปลูกใด้ขอขั้นตอนปลูกดินทรายดว้ยครับ

ปลูกทุเรียนดินทรายใด้ใหมครับผมปลูกทีไรตายทุกทีเลยถ้าปลูกใด้ขอขั้นตอนปลูกดินทรายดว้ยครับ

1 Like

ปลูกทุเรียนดินทรายใด้ใหมครับผมปลูกทีไรตายทุกทีเลยถ้าปลูกใด้ขอขั้นตอนปลูกดินทรายดว้ยครับ

ดินทรายปลูกทุเรียน นั้น
1.ทางที่ดีควรเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ สวพ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ท่าพระ
2.แล้วปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน
3.ต้องปรับสภาพดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมากๆ
4.ปลูกพืชสดแบบไถกลบได้แก้ปอเทืองโสนแอฟริกัน ถั่วพร้า ทำประมาณ 2-3 ครั้งแล้วค่อยปลูกทุเรียน
5.ปลูกกล้วยหอมนำทางไปก่อน เว้นระยะห่างให้ทุเรียนด้วย
5.ทุเรียนจะโตดีหรือไม่ขึ้นกับการขยันปรับสภาพดินของเรา
6.การให้ปุ๋ยเคมีทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง
7.วางแผนปลูกทุเรียน
8.ให้น้ำบ่อยๆ
9.ลองทำทีละน้อยก่อน หาพันธ์ุที่ทนแล้งลองดูก่อน เช่น หลงลับแลเป็นต้น