ข้าวเป้นโรคอะไรครับ ปลายใบเป้นสีขาว

ข้าวเป้นโรคอะไรครับ ปลายใบเป้นสีขาว

2 Likes

อาการคล้ายโรคถอดฝักดาบของข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อราในดิน Fusarium

โรคนี้สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ อาการจะปรากฏตั้งแต่ในระยะกล้า แต่บางครั้งถ้าปริมาณเชื้อที่ติดมาในเมล้ดนั้นไม่มากนัก โรคอาจจะมาแสดงอาการหลังจากย้ายกล้าประมาณ ๑๕-๔๕ วัน
ควรกำจัดโรคโดยการถอนต้นเป็นโรคและเผาไฟเสีย
เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วควรให้น้ำเข้าที่นา และไถพรวน ปล่อยน้ำเข้าที่นสประมาณ ๑-๒ สัดาห์ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคที่ตกค้างอยู่ในดิน