ขอวิธีทำมะนาวตาฮิตินอกฤดูหน่อยคราบ

ขอวิธีทำมะนาวตาฮิตินอกฤดูหน่อยคราบ

การผลิตมะนาวออกนอกฤดู
สำหรับมะนาวทุกพันธ์ุเช่น แป้น หนัง ตาฮิติฯ
การปลูกในวงบ่อปูนซีเมนต์ เพื่อสะดวกต่อการกักน้ำ
แบบกักน้ำทั่วไป
การเตรียมความพร้อมของต้น
หลังเก็บเกี่ยวมะนาวไปแล้ว ควรเตรียมความพร้อมของต้นสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ โดยการฟื้นฟูสภาพต้นดังนี้
การตัดแต่งกิ่ง
ตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จแล้วประมาณ พฤษภาคม -มิถุนายน โดยตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดงกิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด
การใส่ปุ๋ย
1) ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินโดยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 10 – 20 กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น โดยใส่เลยรอบๆชายพุ่มตกออกมา 30 เซนติเมตรแล้วทำการหลังใส่ปุ๋ยเพื่อปุ๋ยคอกพรวนดินคลุกเคล้าไปกับดิน
2) ปุ๋ยเคมี สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือ 25-7-7 ใส่ตามแนวชายพุ่มตกหรือจะใส่ควบคู่ไปกับปุ๋ย อินทรีย์ในคราวเดียวกันก็ได้ อัตรา ½ ของอายุต้น โดยการพรวนดินเป็นวงแหวนหลังใส่ปุ๋ยแล้วกลบดินเพื่อปุ๋ยกระจายหรือไหลไปกับน้ำ
3) หลังใส่ปุ๋ยแล้วตรงรีบให้น้ำทันทีเพื่อให้ปุ๋ยละลายลงสู่ดิน พืชเอาใช้ได้ทันที และเม็ดดินจะช่วยจับปุ๋ยเอาไว้ไม่เกิดการสูญเสียไปกับลมและแสงแดด หลังให้น้ำไปแล้ว 7-10 วัน ส้มก็จะแตกใบอ่อน
การปฏิบัติดูแลช่วงมะนาวแตกใบอ่อน
หลังแตกใบอ่อนมักจะมีโรคและแมลง เข้ามาทำลาย แมลงมี่สำคัญได้แก่ เพลี้ย ไฟ ไรแดง หนอนแก้ว หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ และโรคที่สำคัญได้แก่ โรคแคงเกอร์ โรคราน้ำหมาก โรคราแอนแทรคโนส หลักการต้องรักษาใบอ่อนให้เป็นใบแก่ที่สมบูรณ์ต่อไป การเลี้ยงดูและอาจจะทำแตกใบอ่อน 2 ครั้งสิงหาคม-ช่วงใบเพสลาด
ใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอก
หลังจากที่มีการแตกใบอ่อนไปแล้ว 30-45 วัน ใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง ได้แก่ 12-24-12,8-24-24 หรือ 9-24-24 อัตราเป็นกิโลกรัม = 1/2 ของอายุต้น เพื่อสะสมตาดอก
การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู หลังจากได้ทำการใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอกมาแล้วใบส้มเริ่มแก่สีเขียวเข้ม เมื่อบีบตามยาวของใบมีสีเสียงกรอบประมาณเดือนตุลาคม ให้ดำเนินการเพื่อบังคับออกดอกนอกฤดู ดังนี้
งดการให้น้ำ
กักน้ำในร่องสวนให้เหลือ 1/3 ของระดับปกติ พร้อมหยุดการให้น้ำแก่ต้นมะนาว บนผิวดินด้วย
1)การเร่งให้ใบแก่เร็ว โดย การฉีดพ่นปุ๋ย 0-52 –34 (โมโนโปรแตสเซี่ยมฟอสเฟรท) 1-2 ครั้งเพื่อเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้น
2)สำรวจความพร้อมของต้นมะนาว หลังทำการงดน้ำไปแล้ว 15-20 วันต้นส้มจะแสดงอาการขาดน้ำ ใบสีเหลือง ห่อ เหี่ยวและเห็นใบหลุดล่วงแสดงว่าต้นส้มมีการสะสมอาหารเต็มที่แล้ว พร้อมที่จะทำการกระตุ้นให้แตกตาดอกต่อไป
การกระตุ้นให้ต้นมะนาวออกดอก
การกระตุ้นออกดอกโดยขึ้นน้ำมะนาว มีหลากหลายแบบ แบบหัวเหวี่ยง ใช้แบบเรือรดน้ำ หรือปล่อยน้ำให้เข้าตามปกติ แล้วให้น้ำอย่างเต็มที่ หรือใช้วิธีปล่อยให้น้ำท่วมถึงโคนนานประมาณ 10 -12 ชั่วโมงแล้วค่อยลดระดับน้ำลงมาอยู่ระดับปกติหลังจากนั้นก็ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ต่อไป ประมาณ 7-10 วันมะนาวก็จะแตกตาใบอ่อนพร้อมกับดอก
การดูแลรักษาดอกอ่อน-ผลแก่

การป้องกันกำจัดศัตรูมะนาว แมลงศัตรูที่สำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟพริก ไรแดงและไรสนิมส้ม ส่วนโรคที่สำคัญได้แก่ โรคแคงเกอร์ และโรคราแอนแทรคโนส เมลาโนส ดำเนินจากง่ายไปหายาก หรือจากวิธีที่อ่อนกว่าแล้วค่อยสู่วิธีที่รุนแรงกว่าพร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

การให้น้ำ หลังที่มะนาวเริ่มติด ผลแล้ว ต้องให้อย่างต่อเนื่องจากน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเพียงพอต่อความต้องการ ยกเว้นในช่วงที่มีฝนตก ต้องระวังอย่าให้มะนาวขาดน้ำเพราะจะทำให้เนื้อฟ่าม ไม่มีน้ำและอาจเกิดผลแตก(จากการขาดน้ำนานๆแล้วมาให้น้ำใหม่ในปริมาณที่มากหรือเกิดฝนตกหนักมาในระหว่างที่ขาดน้ำ ก็จะทำให้ผลแตกได้)

การให้ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยขยายขนาดผล หลังที่ส้มติดผลแล้วขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย 1-1.5 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 1เดือน ให้ใส่ปุ๋ย 15-15-15หรือ 16-16-16 อัตรากิโลกรัม= ½ ของอายุต้นโดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง
การเก็บเกี่ยว หลังมะนาวมีอายุ 5 เดือน ผิวใส ก็เริ่มทยอยเก็บมะนาวขาย
1.รูปการตัดแต่งกิ่ง

i^
2.ใส่ปุ๋ย

3.ให้น้ำ

4.ออกดอก

5มะนาว

6.เก็บเกี่ยว

1

Reply

กานต์ ชนกานต์ พิศสมัย