ที่นามีหินเยอะและไม่อุ้มน้ำหญ้าเยอะ

ที่นามีหินเยอะและไม่อุ้มน้ำหญ้าเยอะ

อย่างนี้เมื่อพื้นทีไม่เหมาะสมแก่กการทำนาหว่าน หรือนาดำ ถ้ายังอยากจะทำนาอีกคงต้องทำนาหยอด และต้องพันธ์ุข้าวนาหยอดโดยเฉพาะ หรือเปลี่ยนไปปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นไปเสียเลย

1 Like