ขณะนี้มันสำปะหลังกำลังเป็นโรคใบด่างพอจะมียาตัวไหนเอายุค่ะ

ขณะนี้มันสำปะหลังกำลังเป็นโรคใบด่างพอจะมียาตัวไหนเอายุค่ะ

1 Like

มีจำนวนต้นเป็นโรคมากหรือน้อยอย่างไร

ตามที่ทางราชการแนะนำไว้คือ

  • กรณีพบมันสำปะหลังที่แสดงอาการใบด่าง น้อยกว่า 10 ต้นต่อไร่ ให้ถอนทำลายต้น มันสำปะหลังต้นที่แสดงอาการ และต้นข้างเคียงในพื้นที่ 4x4 เมตร (จำนวน 16 ต้น)

พ่นสารฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ด้วยสารเคมี อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร บนต้นมันสำปะหลังในแปลงที่พบ อาการใบด่างและแปลงข้างเคียง

-กรณีพบมันสำปะหลังที่แสดงอาการใบด่าง มากกว่า 10 ต้นต่อไร่ ถอนทำลายต้น มันสำปะหลังทิ้งทั้งแปลง โดยไม่ให้มีเศษซากหรือชิ้นส่วนของต้นมันสำปะหลังหลงเหลืออยู่ในแปลง จากนั้นฝังกลบในหลุมลึกไม่น้อยกว่า 2 – 3 เมตร ราดด้วยสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG และกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร