กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องแตกต่างจากกล้วยพันธุ์อื่นอย่างไรครับ?

กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องแตกต่างจากกล้วยพันธุ์อื่นอย่างไรครับ?

10 Likes

กล้วนน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องแตกต่างจากกล้วยพันธุ์อื่นอย่างไรครับ?

เป็นกล้วย นำ้ว้าสายพันธ์ุใหญ่ในกลุ่มน้ำว้าเขียว เนื้อสีขาว ต้นใหญ่กล้วย สาว จะให้ผลผลิต 8-11หวี ซึ่งต่างน้ำว้าอื่นๆ เช่นน้ำว้าค่อม นำ้ว้านวล น้ำว้าขาว น้ำว้าไส้แดง น้ำว้ากาบดำ

1 Like

ขอบคุณครับ