วิธีการปลูกไผ่ที่ถูกต้อง

วิธีการปลูกไผ่ที่ถูกต้อง

1 Like

ไผ่ใช้ประโยชน์ทั้งใช้สอย และกินหน่อ
ไผ่กินหน่อ ได้แก่ ไผ่หวาน ไผ่รวก ไผ่ตงศรีปราจีน ไผ่หม่าจู
ส่วนไผ่ใช้สอย ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่ตรงเป็นต้น
ควรปลูกในช่วงนี้ที่กำลังมีฝน เพื่อใหไผ่สามารถตั้งตัวได้ก่อนที่เข้าฤดูแล้งที่จะมาถึง
แหล่งจำหน่ายพันธ์ุไผ่ อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
1การเตรียมพื้นที่ปลูก
1.1) ส่งตรวจวิเคราะห์ดิน
1.2) ปรับพื้นที่ และโครงสร้างดิน โดยไถพรวน ปรับระดับ พื้นที่ลาดเอียงน้อยให้ทำทางน้ำไหล ป้องกันการพังทะลาย หากลาดเทมากให้ทำเป็นแปลงขั้นบันได ขณะปรับเติมปุ๋ยคอกไปเลย พร้อมกับไถพรวน
อัตรา 1.5-2.0 ตันต่อไร่
การกำหนดระยะ ไผ่ใหญ่ ไผ่ตง หม่าจู 8X8 เมตรหรือ 6X8เมตรขึ้นกับความสมบูรณ์ของดิน ดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกห่าง ส่วน ไผ่เล็ก ไผ่รวก ระยะปลูก 4X4 เมตร
ขนาดหลุมปลูก 50X50X50 เซนติเมตร
การให้ปุ๋ย
1.ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่ ใส่ต้นฤดูฝน
2.ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 -100กิโลกรัม/ไร่ อัตราที่สามารถปรับให้เหมาะกับการเติบโต ต้นเล็กให้ในปริมาณน้อย และค่อยๆเพิ่ม ควรแบ่งใส่ปีละ2-3ครั้ง (ต้น-กลาง- ปลายฝน)
ศัตรูไผ่ที่สำคัญได้แก่ ด้วงเจาะไชหน่อและปล้อง เพลี้ยแป้ง

1 Like