การให้ปุ๋ยอินทรีย์ทางใบนาข้าวหอมมะลิ การกำจัดวัชพืช

การให้ปุ๋ยอินทรีย์ทางใบนาข้าวหอมมะลิ การกำจัดวัชพืช

ทางที่ดีควรแยกกันดีกว่า ว่าสารกำจัดวัชพืชจะทำลายประสิทธิภาพ ของปุ๋ยอินทรีย์หรือไม่