มันเทศระวังด้วงงวง! รองก้นหลุม-แช่เถากันไว้ก่อนช่วยได้

มันเทศระวังด้วงงวง! รองก้นหลุม-แช่เถากันไว้ก่อนช่วยได้

วิธีป้องกันและรับมือ

 1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ

 2. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศซ้ำที่เดิม ควรปลูกหมุนเวียนโดยใช้พืชต่างตระกูลกับมันเทศ

 3. เลือกใช้เถามันเทศที่สมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากด้วงงวงมันเทศ และไม่นำเถามันเทศจากแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศมาปลูก

 4. กำจัดวัชพืชที่เป็นตระกูลเดียวกันกับมันเทศบริเวณรอบๆ แปลงปลูกมันเทศออกให้หมด

 5. รองก้นหลุมก่อนปลูกและโรยรอบๆ โคนต้นทุก 1 เดือน ด้วยสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้

 • ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่
 • คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่
 • ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่
 • คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์/ไอโซโปรคาร์บ 3%/3% GR อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่
 1. ก่อนปลูกแช่เถามันเทศด้วย ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 5 นาที กรณีปลูกในสภาพมันสวน เมื่อมันเทศอายุ 1 เดือน พ่นสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งดังด้านล่าง โดยพ่นบริเวณโคนต้นและเถาด้วยอัตราน้ำ 160 ลิตรต่อไร่ ทุกสัปดาห์
 • อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 1. ใช้ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา คาร์โปแคปซี อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตรต่อ 267 ตารางเมตร พ่นหรือราดลงดินในแปลงปลูกมันเทศ เมื่อมันเทศมีอายุได้ 60 วันหลังปลูก และ ใช้ติดต่อกันทุก 15-20 วัน รวม 3-4 ครั้ง

ที่มา : https://at.doa.go.th/ew/backoffice/upload/286oct641_1_2.pdf

24 Likes

สารที่ใช้จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไหม

4 Likes

ปลูกมันญี่ปุ่น แบบอินทรีย์ ต้องป้องกันแมงด้วยอะไรครับ

1 Like