ดินล้วนบนทรายจะปลูกอะไรดี?

ดินล้วนบนทรายจะปลูกอะไรดี ?

ดินร่วนปนทรายใช่ไหมครับ เคยเห็นคุณมนู โป้สมบูรณ์ตอบไว้ว่าแบบนี้ครับ

ที่จริงดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดีเหมาะการปลูกไม้ผลหลายๆชนิด เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุค ส้ม องุ่น ลำไย ลิ้นจี่ ฯ
ต้องมีแหล่งน้ำ การอุ้มน้ำต่ำกว่าดินเหนียว การให้ปุ๋ยต้องบ่ิอยครั้ง
ข้อดีการเจริญเติบโตวัย กว่าปลูกในดินเหนียว