ใบด่างหรือไวรัสเมล่อน,แคนตาลูป แก้ไขอย่างไร

ใบด่างหรือไวรัสเมล่อน,แคนตาลูป แก้ไขอย่างไร

1 Like

ปลูกแถวไหนครับ

โรคไวรัส ของเมล่อนนั้นมี สาเหตุจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ซึ่งส่วนมาก มีแมลงปากดูด ทั้งเพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ เป็นแมลงพาหะ นอกจากนั้นยังติดมาเมล็ดพันธุN และ ถ่ายทอดโดยวิธีกล

ดังนั้น การจัดการจะพิจารณาถึงทุกวิธีการที่จะทำให้เกิดกระจายของเชื้อสาเหตุ
๑. เมล็ดได้รับรองการปลอดโรคหรือไม่ หรือ ได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้
๒.ในระยะกล้าเมื่อใบเลี้ยง ขยายเต็มที่ ถ้าพบอาการผิดปกติ บนใบเลี้ยงเช่นมีจุดเล็dๆ หรือ ปื้นเหลือง หรือ อะไรก็ตาม ถอoต้นนั้นทิ้งทันที และหมั่นตรวจดูความผิกปกติอpjางต่อเนื่อง
๓, เลือกต้นที่ไม่มีอาการผิดปกติบนใบไปปลูกในแปลง
๔. พ่นสารกำจัดแมลงปากดูดอย่างสม่ำเสมอ
๕. ในช่วงการเด็ดกิ่งแขนงหรือ ปฏิบัติใดๆต่อต้นพืช ควรทำความสะอาดเครื่องมือ และ นิ้วมือของผู้ปฏิบัติเป็นระยะๆ ด้วยน้ำยาล้างจานเจือจาง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ ถ้ามีเชื้อไวรัสแฝงมาในต้นใดต้นหนึ่ง
( ควรเตรียมกระป๋องน้ำยาล้างจาน ที่เจือจางแล้ว และมีเศษผ้าหรือ สำลี ใส่ไว้ ด้วยเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดเครื่องมือ และ นิ้วมือ)
๖, กำจัดวัชพืช ทั้งในแปลงและรอบๆ ให้สะอาด เพื่อลดแหล่งอาศัยของแมลงพาหะ

1 Like