เกิดจาอะไรครับแก้ไขอย่างไร

เกิดจาอะไรครับแก้ไขอย่างไร

2 Likes

อาการขาดโบรอนอย่างรุนแรงครับ

1 Like

เป็นอาการขาดธาตุ โบรอน
1.ควรฉีดพ่น แคลเซี่ยม -โบรอน
2. ส่วนทางดินควรใส่ปุ๋ยคอกปีละ 2ครั้ง
3.หากมีดินเลนควรลอกเลนให้ปีละครั้ง