การใส่ปุ๋ยสับปะรดหลังจากปลูก ควรใส่ปุ๋ยอะไรครับ

การใส่ปุ๋ยสับปะรดหลังจากปลูก ควรใส่ปุ๋ยอะไรครับ

24-7-7 บำรุงต้น

1 Like