จะปลูกไม้ยืนต้นใช้อะไรบ้างครับรองก้นหลุม

จะปลูกไม้ยืนต้นใช้อะไรบ้างครับรองก้นหลุม

ดินหน้าผสม ปุ๋ยคอเก่าประมาณ 5 กิโลกรัม+ หินฟอสเฟต 0 -3 -0 ประมาณ 200-300 กรัม

1 Like