ขอวิธีปลูกพริกเหลืองพัทลุงหน่อยครับ

ขอวิธีปลูกพริกเหลืองพัทลุงหน่อยครับ

การปลูกพริก
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 1-1.5 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.20เมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากพริกสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.การปลูก
5.1กำหนอระยะปลูก 50X50เซนติเมตร
5.2การเตรียมกล้า แบบเพาะเมล็ด
1)เพาะในกะบะเพาะ45X60 เซนติเมตรลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร ใส่ดินร่วน3ส่วน ปุ๋ยคอก1 ส่วน ทรายหรือแกลบ1 ส่วน ตีแถวห่างกัน 5 เซนติเมตร โรยเมล็ดพริกที่ผ่านแช่น้ำ 1คืนและล้างให้น้ำ้ไหลผ่าน 30 นาที และผ่มด้วยผ้าชื้นที่วางไว้ในร่ม2-3 วันจนมีตุ่มรากแล้วจึงนำมาเพาะ
2)เพาะในถาดเพาะขนาด 104 หลุมใส่ดินเพาะให้เต็ม หยอดเมล็ดหลุมละ 1เมล็ด
3)เพาะในแปลงเพาะดินร่วนระบายน้ำดี กว้าง 1.เมตร ขุดดินลึก 15 เซนติเมตร ใส่ปูนขาว 125 กรัม/1ตารางเมตร ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 80-100กรัม/1ตารางเมตรเกลี่ยดิดินให้เรียบ แล้วหว่านเมล็ดกระจายใหฟ้ทั่วแปลงกลบด้วยปุ๋ยคอกเก่า คลบุมด้วยฟางข้าว รดน้ำใหฟ้ชุ่ม
6การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ผสมปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก30วัน 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และหลังงย้ายปลูก 60 วัน 13-13-21อัตรา 50 กิโลกรัม/ไไร่พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้พริกเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดก
7.ปัจจัยสำคัญ ก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ ทำให้ใบพริกหงิกงอ ใบเล็ก หนอนเจาะต้นฯ ถ้าพริกไม่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย พริกก็เจริญเติบโตดี งามให้ฝักดก

2 Likes