อยากรู้วิธีปลูกหน่อไม้กิมซุงค่ะ

อยากรู้วิธีปลูกหน่อไม้กิมซุงค่ะ

2 Likes

อยากรู้วิธีปลูกหน่อไม้กิมซุงค่ะ

การปลูกไผ่
1การเตรียมพื้นที่ปลูก
1.1) ส่งตรวจวิเคราะห์ดิน
1.2) ปรับพื้นที่ และโครงสร้างดิน โดยไถพรวน ปรับระดับ พื้นที่ลาดเอียงน้อยให้ทำทางน้ำไหล ป้องกันการพังทะลาย หากลาดเทมากให้ทำเป็นแปลงขั้นบันได ขณะปรับเติมปุ๋ยคอกไปเลย พร้อมกับไถพรวน
อัตรา 1.5-2.0 ตันต่อไร่
การกำหนดระยะ ไผ่ใหญ่ ไผ่ตง หม่าจู 8X8 เมตรหรือ 6X8เมตรขึ้นกับความสมบูรณ์ของดิน ดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกห่าง ส่วนไผ่เล็ก ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ระยะปลูก 4X4 เมตร
ขนาดหลุมปลูก 50X50X50 เซนติเมตร
การให้ปุ๋ย
1.ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่ ใส่ต้นฤดูฝนและ ทุกๆปี
2.ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 -100กิโลกรัม/ไร่ช่วง 1-2ปี 3-5ปีให้100-200กิโลกรัม/ไร่ อัตราที่สามารถปรับให้เหมาะกับการเติบโต ต้นเล็กให้ในปริมาณน้อย และค่อยๆเพิ่ม ควรแบ่งใส่ปีละ2-3ครั้ง (ต้น-กลาง- ปลายฝน)
การให้น้ำ สม่ำเสมอ
การกำจัดวัชพืช สม่ำเสมอ
ศัตรูสำคัญ หนอนไชหน่อ และเพลี้ยแป้ง การปลูกไผ่ ปลูกยังไง และไผ่ในไทยมีกี่ชนิดครับ