ขอความรู้หน่อยครับข้าวหอมปทุมปลูกช่วงเดือนไหนถึงจะได้ผลผลิตที่ดีครับ!?

ขอความรู้หน่อยครับข้าวหอมปทุมปลูกช่วงเดือนไหนถึงจะได้ผลผลิตที่ดีครับ!?

1 Like
ควรปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี จะทำให้ข้าวมีคุณภาพดี เก็บเกี่ยวหลังข้าวออกดอก 28-30 วัน ทำให้ได้น้ าหนักข้าวสูงสุด ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีอัตราการงอกสูง สามารถ

เก็บไว้ได้นาน