การเตรียมดิน นา เพื่อจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากฤดูการทำนา

การเตรียมดิน นา เพื่อจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากฤดูการทำนา

ดูข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรครับ https://www.doa.go.th/oard2/wp-content/uploads/2019/09/KMข้าวโพดหลังนา62-final.pdf

ขอบคุณ​ครับ

เริ่มจากการไถดะโดยใช้รถไถผาน 3 หรือรถไถเดินตาม หลังเก็บเกี่ยวข้าว ตากแปลงไว้อย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อทำลายวัชพืชก่อน จึงไถแปรโดยใช้รถไถผาน 7 ไถย่อยดินให้ร่วนซุยเพื่อเก็บกักความชื้นในดินและให้มีสภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก หากมีเศษฟาง และตอซังข้าวหนา อาจเป็นอุปสรรคในการใช้เครื่องหยอดเมล็ด เกษตรกรควรหมักฟางข้าวให้เปื่อยในระหว่าง การเตรียมดิน โดยใช้โรตารีตีหมกฟางคลุกลงดิน แล้วสูบน้ำใส่ให้ท่วมหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ แล้วไขน้ำออก ตากดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ จนดินหมาดแล้วเตรียมดินตามปกติ ควรหลีกเลี่ยงการเผาฟางข้าวในแปลงนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำในดิน ไถดะและไถแปรพื้นที่ เพื่อกำจัดวัชพืช และปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีแอ่งน้ำ หรือส่วนที่เป็นเนินและที่ดอน เพื่อสะดวกใน การให้น้ำและระบายน้ำออกจากแปลง ที่ดินควรหน้าดินลึกไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อให้รากข้าวโพด สามารถเจริญดูดใช้น้ำและอาหารจากหน้าดินได้ดีรวมทั้งสามารถช่วยอุ้มน้ำ กรณีที่ดินเป็นกรดหรือกรดจัด (pH < 5.5) ควรปรับปรุงดินก่อนปลูกข้าวโพดโดยการใส่ปูนขาว หรือปูนมาร์ล

สำหรับแปลงนาที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 3-5 ไร่ ขึ้นไป ควรทำการตัดร่อง ส่งน้ำและระบายน้ำกลางแปลงทุก ๆ 20-40 แถว หรือประมาณ 15-30 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และเนื้อดิน โดยกำหนดทิศทางของร่องแปลงให้ขนานกับแถวปลูกข้าวโพด ความกว้างของร่องประมาณ 1-2 เมตร ข้อดี ของการตัดร่องกลางแปลง คือ เพื่อใช้สำหรับการส่งน้ำเข้าแปลงได้อย่างทั่วถึง และสามารถใช้เป็นร่องระบาย น้ำในกรณีที่มีฝนตกหรือให้น้ำมากเกินไป แปลงที่ดอนอาจมีการวางระบบน้ำตามความเหมาะสม

ขอบคุณ​ครับ😊

ขอบคุณ​ครับ:blush::blush: