อยากสอบถามปัญหาผัก ผลไม้ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้หรือจะเป็นเรื่องการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว กำลังศึกษาปัญหาเพื่อนำไปทำ

อยากสอบถามปัญหาผัก ผลไม้ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้หรือจะเป็นเรื่องการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว กำลังศึกษาปัญหาเพื่อนำไปทำวิจัย การทดลอง จบปริญญาตรี รบกวนทุกท่านช่วยชี้แนะด้วยนะคะ

2 Likes

เรื่องนี้กว้างมาก ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าประเด็นไหนยังไม่สามารถแก้ไขได้ แนะนำให้เลือกชนิดพืชที่มีมูลค่า และมีราคาแพงบางช่วง เช่น มะนาว แล้วค้นหาข้อมูลในเวปไซด์ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะได้เรื่องที่ชัดเจนขึ้นครับ

๑. ประเด็นพืช ต้องชัดเจน ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้
๒. ประเด็นปัญหา ต้องชัดเจน ว่าจะเป็นปัญหาในแปลงปลูก หรือ ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยว หรือ ปัญหาที่คาบเกี่ยวระหว่าง ๒ ขั้นตอน
๓. ปัญหาในแปลงปลูกจะต้องชัดเจน ว่าจะเป็นศัตรูพืช ( โรค แมลง) หรือ ดูแลรักษาอื่นๆ เช่นการใช้ฮอร์โมน หรือ ปุ๋ยน้ำ
๔. อื่นๆ จะต้องจำแนกให้ชัดเจนก่อน
๕. แล้วจึงจะศึกษาปัญหา ซึ่งอาจจะแก้ไขได้ แล้ว แต่อาจจะมีทางเลือกใหม่ๆก็เป็นไปได้เช่นกัน