ขอวิธีปลุกทับทิมอินดีย การดุแลการแต่งกิ่งอย่างละเอียดด้วยค่ะ

ขอวิธีปลุกทับทิมอินดีย การดุแลการแต่งกิ่งอย่างละเอียดด้วยค่ะ

การปลูกทับทิม
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง30-40 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3 เมตร หรือยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 2เมตร
5.กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 4X4 เมตร
6. การปลูก ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0 กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าประมาณ 1 นิ้ว
7.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
8. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
9.หลังปลูกรดน้ำให้โชก วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
10.ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย****ปุ๋ยก่อนให้ผล มีดังนี้
10.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0 กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
10.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ16-16-16หรือ 17-17-17+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม เหล็กและ สังกะสี ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
10.3การให้ปุ๋ยควรทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่า และปุ๋ยเคมีไปพร้อมกับการพรวนดินจากชายพุ่มตกเป็นวงแหวนกว้าง 30 เซนติเมตรเพื่อให้ปุ๋ยคลุกเคล้าไปในเนื้อดิน เสร็จรดน้ำตามทันที ส่วนธาตุรองให้ฉีดพ่นทางใบ +ปุ๋ยทางใบสูตรเสมอ
11.สำหรับการให้ปุ๋ยช่วงที่ให้ผลแล้ว
11.1 บำรุงต้นยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
11.2ก่อนออกดอก ให้ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24หรือ 9-24-24หรือ 12-24-12 และเสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยมหลังออกดอก-ก่อนดอกบาน เพื่ให้การพัฒนาดอกที่สมบูรณ์เกสรแข็งแรง
11.3 หลังติดผลแล้วเร่งขยายขนาดผล ยังแนะนำ 17-17-17+15-0-017-17-17+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
11.4 พัฒนาคุณภาพเนื้อและรสชาติ ด้วย 13-13-21 หรือ 12-12-17+2Mg+แคลเซี่ยม-โบรอน
12. การให้น้ำสม่ำเสมอ

การตัดแต่งกิ่งทับทิม

1.3 หลักการตัดแต่งกิ่งเพื่อคุมทรงพุ่ม

1.3.1.ตัดแต่งกิ่งกระโดง หรือกิ่งน้ำค้างออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร และควบคุมความสูงทรงพุ่มเป็นครึ่งทรงกลม

1.3.2.ตัดกิ่งด้านข้างที่แทงทะลุเลยแนวทรงพุ่มเพื่อควบคุมให้กิ่งด้านข้างสามารถยืดยาวออกจากแกนกลางทรงพุ่มได้ไม่เกิน 2 เมตรโดยรอบ

1.3.3.กิ่งในทรงพุ่มอื่นๆที่แทงทะลุแนวทรงพุ่มทำให้ ไม่มีระยะห่างระหว่างพุ่ม จำเป็นต้องตัดแต่งออกให้ทรงพุ่มเป็นครึ่งทรงกลม

1.3.4.ตัดแต่งกิ่งด้านล่างชายพุ่มให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดการอับชื้น

2.การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

2.1ประโยชน์

2.1.1 แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง

2.1.2 อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น

2.1.3 ลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง

2.1.4 ลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร

2.1.5 ทำให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรง

2.1.6 เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น

2.2 หลักการตัดแต่ง

2.2.1.ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้างโดยตัดชิดโคนกิ่ง

2.2.2.ตัดแต่งกิ่งกระจุก ทิ้ง เพราะจะแก่งแย่งอาหารกันเอง

2.2.3.กิ่งไขว้กัน

2.2.4.กิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก

2.2.5.ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน รูปที่ ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ

2.2.6.ตัดแต่งกิ่งแซม รูปที่ ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร

2.2.7.กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก

2.2.8.กิ่งมุมแคบ

2.2.9.หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา