มีบ่อที่ใบไม้ทับถมกันนาน ๆ จะรื้อบ่อ เพื่อดูดเลนออก เลี้ยงปลา ทำอย่างไร

มีบ่อที่ใบไม้ทับถมกันนาน ๆ จะรื้อบ่อ เพื่อดูดเลนออก เลี้ยงปลา ทำอย่างไร