มังคุดที่จะส่งออกมีเนื้อแก้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ

มังคุดที่จะส่งออกมีเนื้อแก้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ

9 Likes

ไม่มีเลยจะดีกว่า

ยากครับถ้าจะไม่มีหลุดไปเลย

มังคุดสดทำส่งออกยาก แปรรูปแล้วส่งดีกว่า

ทำไมอะครับ

หลายขั้นหลายตอน คัดเยอะเลือกแยะ

20% หรือเปล่า

ยี่สิบเปอร์ก็เยอะไปนะ

แล้วแต่ชั้น ถ้าชั้นพิเศษก็ไม่เกิน 5% ชั้นหนึ่งเนื้อแก้ได้ไม่เกิน 10% ชั้นสองไม่เกิน 20%

คิดเป็นสัดส่วนแบบนี้ดีสุดแล้ว

ใช่เลย แต่ก็ต้องสุ่มตรวจอยู่ดี

สำหรับมังคุดส่งออกเรื่องตำหนิเนื้อแก้วและยางเหลือง(ยางไหล)สำนักมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ มกษ 2-2556มีข้อกำหนดไ้ว้ดังนี้
การแบ่งชั้นคุณภาพ3ชั้น
ชั้นพิเศษ เป็นมังคุดคุณภาพดีที่สุด มีกลีบเลี้ยง ขั้วสมบูรณ์ มีตำหนิ เล็กน้อยที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 10 %ของพื้นที่ทั้งหมด มีเนื้อแก้ว หรือเนื้อมียางเหลืองได้ไม่เกิน 5% ของจำนวนผลหรือน้ำหนัก ทั้งนี้ตำหนิจะต้องไม่กระทบต่อลักษณะภายนอกและคุณภาพเนื้อภายใน
ชั้นหนึ่ง เป็นมังคุดคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ อาจมีความผิดปกติหรือตำหนิได้เล็กน้อย ทางรูปทรง สี และตำหนิที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน แผลตื้นๆหรือร่องรอยการทำลายของศัตรูพืชที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 30 % ของพื้นที่ผิวมังคุด และเนื้อแก้ว และหรือเนื้อมียางเหลืองได้ไม่เกิน 10 % ของจำนวนผลหรือน้ำหนักความผิดปกติหรือตำหนิต้องไม่กระทบต่อลักษณะภายนอกและเนื้อภายใน
ชั้นสอง เป็นมังคุดที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อกำหนดขั้นต่ำ(มังคุด)ตาม มกษ.2-2556 และมีความผิดปกติหรือตำหนิได้ ทางรูปทรง สี และตำหนิที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน แผลตื้นๆหรือร่องรอยการทำลายของศัตรูพืชที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 50 % ของพื้นที่ผิวมังคุด และเนื้อแก้ว และหรือเนื้อมียางเหลืองได้ไม่เกิน 20 % ของจำนวนผลหรือน้ำหนักความผิดปกติหรือตำหนิต้องไม่กระทบต่อลักษณะภายนอกและเนื้อภายใน
การคัดขนาดมังคุด

ขนาดมังคุดทางการค้า
เกรดA น้ำหนัก80-100กรัม/ผล ผิวมัน
เกรดB น้ำหนัก70-80กรัม/ผล ผิวมัน
เกรดC น้ำหนัก60-70กรัม/ผล ผิวมัน|มัน|
ผิวลายน้ำหนัก>70กรัม/ผล ผิวกลาก

ขนาดตาม มกษ. 2 – 2556
รหัสขนาด น้ำหนักต่อผล (กรัม)|
1 > 100
2 > 85-100
3 > 70-85
4 > 55-70
5 30-55
ส่วนตำหนิได้ระบุไว้ในการจัดชั้นคุณภาพ 3ชั้นตาม มกษ. 2-2556

1 Like