น้ำน้อยทำอย่างไร

น้ำน้อยทำอย่างไร

1 Like

ต้องดูแลให้ต้นสมบูรณ์คับ ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก รักษาหน้ายางดี ๆ คับ

น้ำน้อยต้องขุดสระให้น้ำแก่ต้น ช่วยเพิ่ประมาณน้ำยาง หน้ากรีดไม่แห้ง
หากไม่น้ำจริงๆต้นยางขาดน้ำ ควรหยุดกรีด และเมื่อมีน้ำแล้วฟื้นฟูต้น ใส่ปุ๋คอก/หมัก ปุ๋ยเคมี 15-15-15
หลังจากค่อยเริ่มเปิดกรีดใหม่

2 Likes

ปลูกจังหวัดไหน

การจัดการปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก10-15 กิโลกรัม/ต้น/ปี ส่วนปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปีแบ่งใส่ 2 ครั้ง ต้นฝนและปลายฝน การกรีดตามหลักวิชาการกำหนด และรักษาหน้ากรีดอย่าให้แห้งหรือตาย