เพาะชำส้มในโรงเพาะต้องระวังโรคอะไรไหมครับ

เพาะชำส้มในโรงเพาะต้องระวังโรคอะไรไหมครับ

6 Likes

ขาดสาดอาหาร จัดโรงเรือนดีๆ ให้อากาศถ่ายเท ต้นโดนแดด ไม่งั้นก็แคะแกร็นตาย

ระวังแคงเกอร์

การเลือกพันธุ์มีผลนะ

ส้มสามใบติดแคงเกอร์ง่าย

1 Like

ติดง่ายจริง เคยลองปลูกอยู่แปลงนึง แต่สู้โรคไม่ไหว

1 Like

ส้มทรอยเยอร์ก็ติดแคงเกอร์ง่าย

1 Like

การเพาะชำกล้าส้มในโรงเรือน ประมาณ เกือบ 30 ปีมาแล้วมีการผลิตปลอดโรค โรงเรือนต้องมีระบบปิดที่ป้องกันโรคและแมลง ต้นตอต้องปลอดโรคที่นิยมคือ ทรอยเยอร์ ยอดพันธ์ุดีก็ต้องปลอดโรค(เลี้ยงในโรงเรือนปลอดโรค) ดำเนินการติดตาในโรงเรือนและอนุบาลในโรงเรือนปลอดโรคระบบปิด
ดังนั้นในโรงเรือนเพาะชำจึงต้องระวังเรื่องโรคจากภายนอกติดไปกับคนเข้าออกหรือ แมลงอาจหลุดเข้าไปโรงเรือนเป้นพาหะโรคต่างๆ เช่นกรีนนิ่ง แคงเกอร์ เป็นต้น
หลังจากต้นกล้าส้มติดตาปลอดโรค จะดูแลมาดีก่อนส่งมอบหลังที่เกษตรกรนำไปปลูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และการจัดการไม่ดี ก็จะส่งผลให้ต้นส้มติดตาปลอดโรค มีโอกาสกลับมาติดโรคใหม่ได้อีก ข้อสำคัญการจัดการดูแลส้มที่ได้มาให้เป็นตามหลักวิชาการ จึงจะทำให้ส้มที่ได้มาจึงจะมีอายุยืนยาวต่อไป