สนใจปลูกฝรั่ง

สนใจปลูกฝรั่ง

1 Like

ารปลูกฝรั่งหงเป่าซือ-กิมจู
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง30-40 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3 เมตร หรือยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3เมตร
5.กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า ฝรั่งกิมจู 3X3,4X4 เมตร
6. การปลูก ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300-500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0 กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าประมาณ 1 นิ้ว
7.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
8. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
9.หลังปลูกรดน้ำให้โชก วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
10.ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย****ปุ๋ยก่อนให้ผล มีดังนี้
10.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0 กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
10.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม เห,็กและ สังกะสี ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
10.3การให้ปุ๋ยควรทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่า และปุ๋ยเคมีไปพร้อมกับการพรวนดินจากชายพุ่มตกเป็นวงแหวนกว้าง 30 เซนติเมตรเพื่อให้ปุ๋ยคลุกเคล้าไปในเนื้อดิน เสร็จรดน้ำตามทันที ส่วนธาตุรองให้ฉีดพ่นทางใบ +ปุ๋ยทางใบสูตรเสมอ
11.สำหรับการให้ปุ๋ยช่วงที่ให้ผลแล้ว
11.1 บำรุงต้นยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
11.2ก่อนออกดอก ให้ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24หรือ 9-24-24หรือ 12-24-12 และเสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี หลังออกดอก-ก่อนดอกบาน เพื่ให้การพัฒนาดอกที่สมบูรณ์เกสรแข็งแรง
11.3 หลังติดผลแล้วเร่งขยายขนาดผล ยังแนะนำ 17-17-17+15-0-017-17-17+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
11.4 พัฒนาคุณภาพเนื้อและรสชาติ ด้วย 13-13-21 หรือ 12-12-17+2Mg+แคลเซี่ยม-โบรอน
12. การให้น้ำสม่ำเสมอ
13.เน้นการห่อผลป้องกันแมลงวันผลไม้ และหนอนเจาะผลหลังติดผลเท่าส้มจี๊ด