ส้มระยะฟื้นฟูต้นบำรุงด้วยอะไรดีครับ

ส้มระยะฟื้นฟูต้นบำรุงด้วยอะไรดีครับ

3 Likes

จัดปุ๋ยเสมอก่อนเลย

1 Like

อยากรู้ด้วยครับ

1 Like

ส้มระยะฟื้นฟูต้นจะต้องให้ส้มแตกใบใหม่ให้เร็วที่สุดดังนี้
หลังเก็บเกี่ยวส้มไปแล้ว ควรเตรียมความพร้อมของต้นสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ โดยการฟื้นฟูสภาพต้นดังนี้
1 การตัดแต่งกิ่ง
ตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จแล้วประมาณพฤษภาคม -มิถุนายน โดยตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดงกิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด
2 การใส่ปุ๋ย
1) ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินโดยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 10 – 20 กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น โดยใส่เลยรอบๆชายพุ่มตกออกมา 30 เซนติเมตรแล้วทำการหลังใส่ปุ๋ยเพื่อปุ๋ยคอกพรวนดินคลุกเคล้าไปกับดิน
2) ปุ๋ยเคมี สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือ 25-7-7 ใส่ตามแนวชายพุ่มตกหรือจะใส่ควบคู่ไปกับปุ๋ย อินทรีย์ในคราวเดียวกันก็ได้ อัตรา ½ ของอายุต้น โดยการพรวนดินเป็นวงแหวนหลังใส่ปุ๋ยแล้วกลบดินเพื่อปุ๋ยกระจายหรือไหลไปกับน้ำ
3) หลังใส่ปุ๋ยแล้วตรงรีบให้น้ำทันทีรูปที่เพื่อให้ปุ๋ยละลายลงสู่ดิน พืชเอาใช้ได้ทันที และเม็ดดินจะช่วยจับปุ๋ยเอาไว้ไม่เกิดการสูญเสียไปกับลมและแสงแดด หลังให้น้ำไปแล้ว 7-10 วัน ส้มก็จะแตกใบอ่อน
รูปที่1 ตัดแต่งกิ่ง


รูปที่2ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
รูปที่3 ใส่ปุ๋ยเคมี
รูปที่ 4 แตกใบอ่อน

1 Like