ข้าวทำมัยเป็นใบไห้มทุกๆปี

ข้าวทำมัยเป็นใบไห้มทุกๆปี

1 Like

มีรูปไหม เป็นโรคไหม้หรือเปล่า

ใช้พันธุ์ต้านทาน8คับ พวก กข ๙ กข ๑๑ กข ๒๑

1 Like

เพราะ
๑.เชื้อโรคจะมีอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้ว โดยอาศัยอยู่ตามพืชอาศัย เช่นวัชพืชตระกูลหญ้า ต่างๆ และ วัชพืชกลุ่มอื่นๆ
๒. พันธุ์ที่นิยมปลูกและบริโภค มักจะอ่อนแอต่อโรค
๓. เกษตรกรมักจะใส่ปุ๋ยไนโตรเจนค่อนข้างสูง เพราะอยากให้ข้าวเขียว สวย ทำให้เซลล์พืชเต่ง เชื้อสาเหตุเข้าทำลายได้ง่าย

1 Like

เป็นบ่อยช่วงนี้ไหน