ดินที่มหาสรคามน่าจะปลูกอะไรดีและได้ผลดีเป็นที่ต้องการของตลาด

ดินที่มหาสรคามน่าจะปลูกอะไรดีและได้ผลดีเป็นที่ต้องการของตลาด

1 Like

ตอบ 1. เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะได้ผลจากการวิเคราะห์จะบอกเราว่าดินนั้นสามารถปลูกอะไรได้บ้าง แล้วท่านค่อยมาสอบถามองค์ความรู้ในห้องสนทนานี้ หรือหาความรู้จากแหล่งอื่นก็ได้ อย่างรับได้ผลดีไม่เสี่ยง

1 Like