ปลูกไผ่ในสวนยางพารา

ปลูกไผ่ในสวนยางพารา

เป็นเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ เพราะไผ่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีการแตกกอ เมื่อไผ่ใหญ่จะบังแสงซึ่งกันและกัน
ทำให้ลดการสังเคราะห์แสงได้น้อย จะมีน้ำยางน้อย
แนวคิดช่วงยางเล็กปลูกอะไรก็ได้เป็นพืชอายุสั้น แต่ยางโตแล้วสามารถปลูก กาแฟ ผักเหรียงหรือไม้ที่อาศัยร่มเงา

ยากคับ บังแสงต้นยางหมด