ก่อนทำสารในลำไยเราต้องเตรียมต้นยังไงบ้างครับ ลำไย 10 ไร่ ผมจะเริ่มทำสารครั้งแรก ยังไม่เคยทำมาก่อน

ก่อนทำสารในลำไยเราต้องเตรียมต้นยังไงบ้างครับ ลำไย 10 ไร่ ผมจะเริ่มทำสารครั้งแรก ยังไม่เคยทำมาก่อน

8 Likes

ใส่ปุ๋ยบำรุงก่อน

1 Like

สูตรไหนคับ

อยากทราบด้วยครับ

รอด้วยครับ

ผมใส่ 8-24-24ไว้

1 Like

สำหรับการทำลำไยนอกฤดูนั้นจะเตรียมต้นให้สมบูรณ์เต็มที่แตกใบอ่อนมาแล้ว 2ครั้งเพื่อให้ให้ลำไไยออกดอกที่สมบูรณ์และเป็นผลที่มีคุณภาพ
. การเตรียมความพร้อมของต้น
1.1 ทำการตัดแต่งกิ่ง
ดำเนินการตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จโดยตัดกิ่งยอดกลางทรงพุ่มด้านบน 2-3 เพื่อเปิดใจกลางทรงพุ่ม แล้วตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดง กิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด
1.2 การใส่ปุ๋ย
1.2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างของดินโดยพรวนดินให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 20 – 30 กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น (ปุ๋ยควรผ่านการหมักที่สมบูรณ์แล้ว)
1.2.2 ปุ๋ยเคมี ตามแนวทางของอาจารย์ พาวิน มะโนชัย (N:P:K) 4:1:3 โดยใช้ปุ๋ยผสมดังนี้สูตร 46-0-0 ผสม 15-15-15 และ 0-0-60 ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ตามสัดส่วนที่กำหนด
1.2.3 หรือ 25-7-7 อัตรา 500 กรัมต่อ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
1.2.4 หรือใส่ปุ๋ยคอกผสมผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0 อัตราส่วย 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น หรือปุ๋ยเคมี 15-15-15หรือ 20-0-0 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น
1.2.5 กรณีต้นลำไยทรุดโทรมควรฉีดพ่นด้วยอาหารเสริมประเภทคาร์โบไฮเดรต 1-2ครั้ง แล้วกระตุ้นการแตกรากใหม่ให้แข็งแรงด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตร 15-30-15อัตรา 60 กรัมผสมฮิวมิค แอซิด 100 มิลลิลิตร /น้ำ 20ลิตรราดใต้บริเวณทรงพุ่มทุกๆ 7 วัน 2-3 ครั้ง

1.3 การกระตุ้นแตกใบอ่อนครั้งที่ 1
ฉีดพ่นปุ๋ยสูตร 46-0-0หรือ30-20-10อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตรทุก 7-10 วันจำนวน 2 ครั้ง หรือใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 100-200 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วันจำนวน 1-2 ครั้งช่วยให้ลำไยแตกใบเร็วขึ้น
สำหรับการเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วควรฉีดพ่นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตผสมสังกะสีและแม็กนีเซียม ทุก 10-15วันจำนวน 2-3 ครั้งเพื่อจะได้ทำใบอ่อนครั้งต่อๆไป
1.4 การกระตุ้นแตกใบอ่อนครั้งที่ 2,3
การกระตุ้นแตกใบอ่อนเหมือนครั้งที่ 1 และเมื่อใบเข้สู่ระยะเพสลาด อายุ 3 สัปดาห์ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเตรียมการออกดอกสูตร 8-24-24,14-7-28 13-13-21 หรือ 15-15-20อัตรา 1-3 กิโลกรัมรดน้ำให้ชุ่ม และฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 10-45-10,12-48-12 หรือ 0-52-34 ทุก 7-10 วันจำนวน 2-3 ครั้ง เพื่อให้ลำไยหยุดการพัฒนาทางใบแต่ สะสมอาหารแป้งและน้ำตาล
1.5 การราดสาร โพแตสเซี่ยมคลอเรต
1.5.1 เมื่อใบเริ่มแก่ ทำความสะอาดโคน และวัชพืช ยึดโยงกิ่งระดับดินให้สูงขึ้นจากดิน 1 เมตร เพื่อให้ใต้ทรงพุ่มแห้งรูปที่ 4 และทำการพ่นปุ๋ยทางใบ 10-20-30, 13-0-46หรือ 0-52-34 อัตรา 500 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วันจำนวน 1-2 ครั้งเพื่อกดตาใบไม่ให้มีการแตกใบมาช่วงนี้ก่อนราดสารโปแตสเซี่ยมคลอเรต
1.5.2เมื่อใบแก่สีเขียวเข้ม เนื้อใบหนาเป็นมันกิ่งมีสีน้ำตาลแดง ก้านใบกางออก ก็ให้ดำเนินการให้น้ำแบบพรมพอหมาดๆ ตัดแต่งกิ่งเล็ก กิ่งในทรงพุ่ม ในช่วง 7-10 วัน(อย่านานเกินอาจทำให้การแตกใบใหม่ได้)ก่อนราดสารฯ
1.5.3การราดโพแตสเซี่ยมคลอเรตทั้งแบบผสมน้ำ หรือแบบหว่าน ใต้ทรงพุ่มเป็นวงกลมกว้าง 50-100 เซนติเมตรถ้าแบบหว่านควรให้น้ำพอหมาด มาก่อน
1.5.4 อัตราการใช้ดังนี้

ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้โพแตสเซี่ยมคลอเรต/ทรงพุ่ม
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)------ อัตราการใช้(กรัม/ต้น)
---------3--------------------------------------- 50-150
---------4--------------------------------------- 100-250
---------5 ---------------------------------------150-400
---------6 ---------------------------------------250-500
-------- 7----------------------------------------300-750
---------8 ---------------------------------------400-1000
---------9--------------------------------------- 500-1250
--------10---------------------------------------600-1500
1.6 การปฏิบัติหลังการราดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต
1)ให้น้ำสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทุกๆ 3-5 วันเพื่อสารโพแตสเซี่ยมคลอเรตแพร่กระจาย เพื่อให้ต้นลำไยดูดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต มากที่สุด ประมาณ 3-5 สัปดาห์ลำไยจะเริ่มแทงช่อดอก(ปกติลำไยจะออกดอกหลังราดสารฯแล้ว 18-25 วัน)
1.7 การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแทงช่อดอก
เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอกหลังสาร 7-10 วัน ให้ฉีดพ่น สารสาหร่ายสกัด 40- 80 มิลลิลิตร และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมในน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ลำไยแทงช่อดอกมากขึ้น
1.8 การดูแลช่วงออกดอก
ช่วงเวลาที่ลำไยพัฒนาการออกดอกจะใช้เวลา6-8 สัปดาห์ต้นลำไยจะใช้อาหารสะสมไว้เพื่อสร้างตาดอกและพัฒนาส่วนสึกหรอส่วนอื่นๆ ลำไยแสดงอาการขาดไนโตรเจน ใบกร้าน สีเขียวซีด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลลำไยด้อยคุณภาพได้ จำเป็นต้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นลำไยดังนี้
1.8.1ให้ปุ๋ยในช่วงลำไยแทงช่อดอกยาว 10-15เซนติเมตรด้วย 25-7-7หรือ 15-0-0 อัตรา 1-3 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0อัตราส่วน 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
1.8.2 ควรให้น้ำเพื่อพัฒนาช่อดอกให้ยืดยาวและค่อยๆลดลง 1น 3 ของปริมาณที่ให้ปกติ
1.8.3 เพื่อให้ช่อดกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ฉีดพ่นด้วย จิ๊บเบอเรลลิน 1ครั้งไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้งจะส่งผลกระทบต่อการติดผลน้อย เนื่องจากจะมีการชักนำดอกตัวผู้มากเกินไปรูปที่ 6
1.8.4 ช่วงลำไยแทงช่อใหม่มักจะมีศัตรูพืชเข้าทำลายได้แก่ หนอนกัดกินช่อและดอกลำไย มวนลำไย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง โดยทำให้ดอกแห้งแล้ว ยังให้ผลเป็นราดำตามมา
1.9 การปฏิบัติดูแลลำไยผลอ่อน-ผลแก่
1.9.1 การให้น้ำ
หลังลำไยติดผลแล้วต้องให้น้ำทีละน้อย แล้ว ค่อยเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอและควรงดให้น้ำในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วัน
1.9.2 การให้ปุ๋ย
การให้ปุ๋ยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลมี แนวทางปฏิบัติเป็น 2 แนวดังนี้
1.) แนวทางในการผลิตลำไยในภาคเหนือเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การให้สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับดังตารางที่ 2โดยแบ่งใส่เท่าๆกัน 2-3 ครั้ง

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้กับปริมาณปุ๋ยที่ให้

ปริมาณผลผลิตที่จะได้(กิโลกรัม/ต้น) สูตรปุ๋ย(N-P-K)/ปริมาณที่ให้เป็นกรัม
--------------------------------------------- 46-0-0-------15-15-15------0–0- 60
----------- 50--------------------------------- 450---------- 480----------440
------------100--------------------------------900-----------960----------880
------------200-------------------------------1800----------1920--------1800

2) สำหรับการให้ปุ๋ยลำไยในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกและภาคอื่นๆ มีสูตรและปริมาณดังนี้
ระยะที่ 1 หลังดอกเริ่มโรย ใส่ปุ๋ย 25-7-7, 16-8-8 หรือ 15-0-0 สูตรใดสูตรหนึ่งอัตรา 100 กรัม /เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สำหรับการพ่นปุ๋ยทางใบควรเสริมด้วยกรดอะมิโนแอซิด หรือสารสกัดจากสาหร่ายทะเล ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ระยะที่ 2.ติดผลอ่อนอายุ 60 วันรูปที่7เพื่อให้ผลลำไยขยายขนาด ระยะนี้เหมาะสมทำการตัดแต่งปลายช่อทิ้ง1ใน 3 ทุกช่อ หรือตัดทิ้งทั้งช่อ เหลือ ปริมาณ 2 ใน 3 ของทรงพุ่ม แล้วให้ปุ๋ยทางดิน 15-0-0 อัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร รูปที่8และ9
สำหรับภาคตะวันตกให้ปุ๋ย 21-7-14อัตรา 500กรัม/ต้น หรือ ปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 15-0-0 หรือสูตร 30-20-10 ที่มีธาตุรอง จำนวน 2-3 ครั้ง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ระยะที่ 3ช่วงพัฒนา เนื้อและเมล็ดอายุ 90 วันช่วงที่เมล็ดพัฒนาจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลกรณีลำไยผลดกเกินไป จำเป็นต้องตัดแต่งช่อให้มีผลประมาณ 40-80 ผล ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นลำไยขนาดใหญ่ ขนาดจัมโบ้และ เบอร์ 1 ควรให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 13-0-46หรือ 10-0 30 อัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ช่วยให้เมล็ดและเนื้อพัฒนาได้รวดเร็ว หรือพ่นปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 20-20-20 ที่มีธาตุรอง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวน 2-3 ครั้ง
ระยะที่ 4 ช่วงพัฒนาคุณภาพเนื้ออายุ 120 วัน ช่วงนี้เมล็ดจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีดำผลขยายค่อนข้างเร็วเนื้อมากช่วงให้ปุ๋ยที่มีโปรแตสเซี่ยมสูงได้แก่ 13-13-21,15-5-20,14-7-28,12-12-17+2Mgหรือ8-24-24 เพื่อพัฒนาเนื้อแห้งกรอบอัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตรหรือพ่นปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 10-20-30 ที่มีธาตุรอง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวน 2-3 ครั้ง
ระยะที่ 5 ระยะผลแก่ อายุ 140 วันช่วงนี้ยังเน้นพัฒนาคุณภาพและยังคงเน้นคุณภาพ ใช้ปุ๋ย 0-0-60 หรือ 12-12-17+2Mg อัตรา 100 อัตรา 100กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร เพื่อเพิ่มความหนาเนื้อและความหวาน เนื้อแห้งกรอบและพ่น แคลเซี่ยมและโบรอนเพื่อป้องกันผลแตก ระยะนี้หยุดการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชรูปที่ 10
2. การเก็บเกี่ยว
2.1 อายุผลจากติดผล-ผลแก่ 21 สัปดาห์
2.2 ผลขนาดใหญ่ ผิวเหลืองอมน้ำตาลพันธุ์อีดอ มีร่างแหขัดเจน ส่วนพวงทอง ผลโตสีน้ำตาลอ่อน อมนวล
2.3 เนื้อแห้ง กรอบ ความหวานสูง 19-20 บริกซ์
รูปที่1 ตัดแต่งกิ่ง


รูปที่ 2 ใบเพสลาด-เริ่มจะแก่
รูปที่3 กวาดโคนเตรีมราดสารฯ
รูปที่4 ลำไยแทงช่อ
รูปที่ 5 ลำไยแก่

แต่งต้นรอไว้เลยครับ ให้แตกใบอ่อนซักสองสามรอบ

1 Like

บำรุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนราดนะครับ ถ้าต้นไม่พร้อมเดี๋ยวได้ผลผลิตไม่เต็มที่ แย่เลย

1 Like

สะสมอาหารก่อนทำสาร7-10วันครับ
มี ปุ๋ย 0-52-34
แม๊กนี่เซี่ยม
ออรูม่า

1 Like