โรคเน่าถั่วลิสงบุก! เทปูนขาวก่อนปลูก-รดสาร กันเชื้อแพร่

โรคเน่าถั่วลิสงบุก! เทปูนขาวก่อนปลูก-รดสาร กันเชื้อแพร่

วิธีป้องกันและรับมือ

 1. ไถพลิกดินตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อในดิน

 2. ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ก่อนปลูกเพื่อปรับสภาพดิน

 3. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี

 4. จัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้โคนต้นโปร่ง แสงแดดส่องถึง ไม่ให้มีความชื้นสูง เป็นการลดการระบาด

 5. ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรค ให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณที่พบ นำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วรดดินด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชในหลุมและบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันเชื้อราแพร่กระจาย โดยรดสารทุก 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง สามารถเลือกใช้สารได้ดังนี้

 • คาร์บอกซิน 75% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • โทลโคลฟอส-เมทิล 50% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • อีไตรไดอะโซล 24% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 • อีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน 6% + 24% อีซี อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 1. หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรทำลายซากถั่วลิสงโดยการไถกลบให้ลึกเพื่อตัดวงจรของเชื้อ

 2. ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม ทุกครั้งหลังใช้กับต้นที่เป็นโรค

 3. ในแปลงที่พบการระบาดของโรค ควรปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด

ที่มา: http://at.doa.go.th/ew/pdf/249_aug63_1.pdf

4 Likes