ออกดอกรอบที่5แล้วแก้วมังกรพันเนื้อแดง ยังไม่ติดลูกเลยหาสาเหตุไม่เจอต่างกับพันเนื้อสีขาวยังไงติดดอกออกลูกเลยปลูกพร้อมกัน

ออกดอกรอบที่5แล้วแก้วมังกรพันเนื้อแดง
ยังไม่ติดลูกเลยหาสาเหตุไม่เจอต่างกับพันเนื้อสีขาวยังไงติดดอกออกลูกเลยปลูกพร้อมกัน หมดหนทางแก้สอบถามผู้รู้หน่อยครับ

1 Like

แก้วมังกรเนื้อแดงออกดอกแล้วไม่ติดผลปัญหาจาก
1.แก้วมังกรสีแดงกิ่งก้านเล็ก การสะสมอาหารไม่ดี ติดผลยาก
2.ฮอร์โมน หนุ่มสาวยังไม่นิ่ง ดอกที่ออกมารอบแรก อาจพัฒนาดอกและเกสรไม่สมบูรณ์ แข็งแรง
3.อาหารสะสมเพื่อการออกดอกยังไม่เพียงพอ
4.ช่วงนี้อาการร้อนจัด พืชเคลื่อนย้ายธาตุอาหารได้น้อย ทำให้การสร้างอาหารได้น้อย
การแก้ไข
1.ให้น้ำสมำ่เสมอ อย่าให้แฉะ
2การให้ปุ๋ย
2.1ช่วงพักต้น ให้ปุ๋ยคอกเก่า 10-15 กิโลกรัม
2.2 ให้ปุ่ย 16–16-16+15-0-0+26.5CaO(2/1) 200กรัม/ต้น /ครั้งประมาณ 3 ครั้งเสริม แคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
2.3ก่อนออกดอกให้ปุ๋ยทางดิน 8-24-24 เสริม แคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
2.4 เสริม ด้วย 0-52-34 หรือ 10-52-17 หลังปุ๋ยทางดินละลายหมดแล้ว 2-3ครั้ง ทุก 7วัน