เริ่มเตรียมดินจะปลูกถั่วฟักยาวครับ

เริ่มเตรียมดินจะปลูกถั่วฟักยาวครับ

3 Likes

ข้อมูลการปลูกถั่วฝักยาวของอาจารย์มนู เก็บไว้ใช้ครับ
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-4 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.20เมตร ระหว่างร่องน้ำ 50 เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.ปลูก 2แถว ระยะระหว่างต้น50 ระยะแถว 80เซนติเมตร ตีหลุมลึก หยอดเมล็ด3-4 เมล็ด/หลุมกลบดิน 3-5เซนติเมตร
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้ว30 วันใส่ปุ๋ย 15-15-15หรือ12-24-12+15-0-0 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่2 ข้างแถวพร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้ถั่วฝักยาวเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดก
7.ให้น้ำ สม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
8.การปักไม้ค้าง ที่อายุ 15-20 วันหรือหลังมีใบจริง 4 ใบ ไม้ค้างแบบตั้งตรง แบบที่นิยมคือเป็นทรงหน้าจั่ว
9.การพรวนดิน และกำจัดวัชพืช
1)ครั้งที่1 ประมาณ 7-10 วันหลังปลูก ควรถอนหญ้า/ดายป้องกันการแย่งอาหาร
2)ครั้งที่2ประมาณ 30 วันหลังปลูกทำพร้อมกับการใส่ปุ๋ย ควรถอนหญ้า/ดายป้องกันการแย่งอาหาร หลังจากนั้นก็ไม่จำเป็น
10.ศัตรูพืชสำคัญ ก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน หนอนแมลงวันเจาะต้น หนอนกระทู้หอม โรคเหี่ยว โรคราแป้งฯ ถ้าถั่วไม่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย ถั่วฝักยาวก็เจริญเติบโตดี งามให้ฝักดก

1 Like