ปลุกถั่วเขียว

ปลุกถั่วเขียว

1 Like

ถั่วเขียวปลูกไม่ยาก แต่ดินที่ปลูกต้องระบายน้ำได้ดี อากาศไม่เย็น

การเตรียมดิน
1.ไถผาน 3 ตากดิน1สัปดาห์ ไถพรวน ครั้งใสปุ๋ยคอกเก่า 0.5 1.0 ตัน/ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี 12-24-12 หรือ
15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปูน 50 -100 กิโลกรัมต่อไร่ พรวนคลุกเคล้า
2.การปลูก
2.1 ปลูกแบบหว่านเมล็ดให้กระจาย แล้วไถกลบ
2.2 ปลูกแบบหยอดหลุมๆละ3เมล็ด ระยะ 20X50 เซนติเมตร จะใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม12-24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
2.3ปลูกเป็นแถว ระหว่างแถว 40-50 เซนติเมตรระหว่างต้น 5-6 เซนติเมตร หลังปลูกรดน้ำทันที
3. คุมหน้าด้วยฟางข้าว ให้น้ำทันที
4.ช่วงออกอก-ติดฝักควรให้น้ำอย่างต่อเนื่อง
5.การกำจัดวัชพืชใช้วิธีถอน
6.ใช้พันธ์ุที่มีความงอก ไม่ต่ำกว่า 80 % และคลุกด้วยเชื้อไรโซเบี่ยม 3-8 กิโลกรัม/ไร่