การพ่น ยาเชื้อรา ยาแมลงเพลี้ยควรพ่นเวลาไหนครับ

การพ่น ยาเชื้อรา ยาแมลงเพลี้ย
ควรพ่นเวลาไหนครับ

4 Likes

พ่นช่วงเช้า หรือเย็นก่อนพลบค่ำ ข้อมูล


สอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โทรศัพท์ 02 579 5583 ต่อ 157
2 Likes

พ่นตอนเย็นดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงแสดงแดด และความร้อนทำลายสาร รองลงมาคือตอนเช้าๆ

3 Likes