เลี้ยงแบบปล่อย

เลี้ยงแบบปล่อย https://stream.mux.com/T5h01JKEVTGaDzoV3zC9h52kBsFbjjoMUWcx02IqWKE8k.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/b3mnjzjifg.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=Xs7ZyzCU2Q1StNfeEzolHDh5yHtYvpg025gbtz1oySmY

1 Like