วิธีปลูกส้มโอ

วิธีปลูกส้มโอ

1 Like

1.เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ เพื่อจะได้ทำการปรับสภาพดินด้วยปูนให้ถูกต้อง
2.การเตรียมแปลงปลูกปลูกที่ไหน ครับ ถ้าเป็นดินหนียว มากๆในเขตภาคตะวันตกถ้าเป็นที่ลุ่มต้อง ยกร่องกกว้าง 4.0 เมตรร่องน้ำ1.5เมตรตากดินให้ดินล่างสุก2-3 เดือน ต้องกลับดินให้สุกทั่วถึงกัน1-2ครั้งทิ้งให้ดินแห้งอีกครั้ง(ดินเหนียวตากให้แห้งทิ้งไว้โดนฝนเนื้อ ดินก็จะแตกร่วน) แล้วปลูกพืชสดปอเทือง หรือตระกูลถั่ว เพื่อไถกลบ
ถ้าเป็นที่ดอนต้องไถผาน 7 พลิกและตากดินให้ดินล่างสุก2-3 เดือน ต้องกลับดินให้สุกทั่วถึงกัน1-2 ครั้งพร้อมยกโคกหรือแปลงเนินหลังเต่า กว้าง 3-4เมตรสูง 40 เซนติเมตรทิ้งให้ดินแห้งอีกครั้ง(ดินเหนียวตากให้แห้งทิ้งไว้โดนฝนเนื้อ ดินก็จะแตกร่วน) แล้วปลูกพืชสดปอเทือง หรือตระกูลถั่ว เพื่อไถกลบ
3.การเลือกพันธ์ุ
3.1 ตระกูลเนื้อขาว ขาวน้ำผึ้ง ขาวใหญ่ ขาวแตงกวา
3.2 ตระกูลเนื้อแดงได้แก่ ทับทิบสยาม ส้มปูโก ทองดี
4.กำหนดระยะปลูก 6X6 เมตร
5.การเตรียมหลุมปลูกบนแปลงแบบเนินหลังเต่าขุดหลุม 50X50X50 เซนติเมตรได้เลย ส่วนปลูกแบบยกร่อง หลังกำนดระยปลูก ให้ยกโคกสูง 50 เซนติเมตรกว้าง1-1.5เมตร แล้วตีหลุม ขนาด 50X50X50 เซนติเมตร
6.การปลูก ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจนท่วมระดับดินในถุงกล้าส้มประมาณ 1 นิ้ว
3.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
4. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
5.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
6.หลังที่ส้มโอเริ่มตั้งตัวแล้ว โดยส้มจะแตกใบใหม่ ให้ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 25-7-7 เพื่อกระตุ้นการเจรฺิญเติบโต
7**.ป้องกันจัดโรคและแมลง** หนอนชอนใบ หนอนแก้วกินใบส้ม เพลี้ยไฟ ไรแดง ฯ
2.การพรวนดิน ทำให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีก
ประมาณ 30 %เลย พรวนช่วงทุเรียนเล็กทุกๆปี
8การใส่ปุ๋ย
8.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ทุกปีๆละครั้ง
8.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง การให้ปีละ 2 ครั้ง ต้นฝนและปลายฝน
9.การตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ได้ส้มต้นเตี้ย โครงสร้างแข็งแรงทำปีละ1-2 ครั้ง เพื่อบังคับทรงพุ่มให้เตี้ยเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการสวนภายหลัง ไปสู่การทำส้มคุณภาพ การห่อผลทุเรียน
10.การพรวนดิน ทำให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีก
ประมาณ 30 %เลย พรวนช่วงทุเรียนเล็กทุกๆปี
11.สำหรับการดูแลส้มให้ผลแล้ว
11.1การให้ปุ๋ย คอกปีละครั้ง 15-20 กิโลกรัม/ต้น ปุ๋ยเคมี 16-16-16 ช่วงบำรุงต้น และหลังติดผลขยายผล อัตรา2-3กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง ช่วงผลโตพัฒนาความหวาน 13-13-21 ทางดิน หรืออาจเสริม0-0-60 ทางใบ
12.เก็บเกี่ยวที่อายุ 210-240 วันหลังดอกบานแล้วแต่พันธ์ุ
ยกร่อง


ปลูกใหม่
ส้มที่ดอนปลูกบนเนินหลังเต่า