วิธีปลูกหมาก

วิธีปลูกหมาก

2 Likes

1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน(PH 5.5-6.5)
2.การเตรียมดินกำหนดระยะปลูก4X4 ไถหรือพรวนยกโคกหรือเนินหลังเต่า กว้าง 3-4 เมตรสูง 40-50 เซนติเมตร เพื่อการระบายน้ำดี ส่วนในที่ลุ่มให้ยกร่อง กว้าง 4.0เมตรท้องร่อง กว้าง 1 เมตรแล้ว ตากดิน2สัปดาห์ก่อน ปลูกบนเนินหลังเต่า โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากออกตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้หมากประมาณ 1 นิ้ว
3.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
4. ทำการรดยารา เนื่องรากกระทบกระเทือน
5.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ

การดูแล
การใส่ปุ๋ย
1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง
การบริหารจัดการศัตรูพืช หมั่นดูแลโรคและแมลง

การให้ปุ๋ย
1.ปุ๋ยคอก 15-20 กิโลกรัม/ต้น ปรับโครงสร้างดิน
2.ปุ๋ยเคมี
2.1ช่วงบำรุงต้นช่วงขยายผล 16-16-16 อัตรา1-2 กิโลกรัม/ต้น
2.2 สร้างตาดอก 8-24-24 หรือ 9-24-24 อัตรา1-2 กิโลกรัม/ต้น
2.3พัฒนาคุณภาพ 13-13-21 อัตรา 2-กิโลกรัม/ต้น
การปลูกหมากชาวสวนมัปลูกร่วมกับ มังคุด ส้มโอ มะนาว ฝรั่งเป็นต้น
แซมส้มไโอ


แซมมังคุด
แซมฝรั่ง