โรครานำ้ค้างกับช่อมะมว่ง

โรครานำ้ค้างกับช่อมะมว่ง

5 Likes

ขอดูรูปประกอบการวิเคราะห์ด้วยครับ

3 Likes

๑. ยังไม่เคยมีรายงานเกี่ยวกับโรคราน้ำค้างในช่อดอกมะม่วง
๒. ส่วนที่เรียกกันบนอาการที่เกิดบนผลนั้น ไม่พบเชื้อสาเหตุโรคพืช น่าจะเกิดจากการปฏิบัติของเกษตรกรโดยเฉพาะการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยน้ำ และ ฮอร์โมนต่างๆ อย่างไม่เหมาะสม

1 Like